© Copyright 2021 TORUSNET
SP. Z O. O. SP. K.
All Rights Reserved

Ogólne Warunki Sprzedaży


§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których producentem i sprzedawcą jest Torusnet M. Zawistowski Sp. K. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-517) przy ulicy Manewrowej 6/10 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000697247.
2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Torusnet M. Zawistowski Sp. K. z o.o. w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.
3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej www.torusnet.pl
4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
5. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. 6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
7. Postanowienia niniejszego dokumentu nie mają zastosowania do umów sprzedaży zawartej z konsumentem.

§ 2

1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: Sprzedający – Torusnet M. Zawistowski Sp. K. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-517) przy ulicy Manewrowej 6/10 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000697247, NIP: 7290205629, REGON: 47052414700000
2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
3. Termin płatności - dzień, w którym należność za towar staje się wymagalna.
4. Produkt, towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
5. Zamówienie - oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e – mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

§ 3

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży tekstylnej.
2. Przed dokonaniem zakupu, Kupujący powinien zapoznać się z ofertą handlową Sprzedającego oraz dołożyć staranności w wyborze zamawianego produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dokonany przez Kupującego wybór, przeznaczenie czy zastosowanie produktów nabytych od Sprzedawcy.
3. Produkty Sprzedawcy dostarczane są zgodnie z podstawowymi wymaganiami wskazanych norm i specyfikacji technicznych. Dodatkowe wymagania winny być jednoznacznie uzgodnione i zapisane w potwierdzeniu zamówienia.
4. O ile Strony nie ustalą inaczej dopuszczalna jest tolerancja ilościowa +/- 10% dla każdej pozycji i całości zamówienia.
5. Zamówienie Kupującego powinno zwierać następujące dane:
a. Nazwę Kupującego - wraz z wskazaniem dokładnego adresu,
b. Numer NIP lub odpowiednik,
c. Wskazanie numeru oferty jeśli dotyczy,
d. Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
e. Ilość zamówionego towaru
f. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
6. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail, lub listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
7. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w §3 ust.2 OWS. 8. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
9. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, powódź, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia wynikające z postanowień prawa energetycznego.

§ 4

1. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia. 2. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. 3. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki EXW (INCOTERMS 2010) przy zachowaniu standardowego opakowania Sprzedającego. 4. Kupujący ma obowiązek odbioru towarów zgodnie z zawartą umową sprzedaży. Zmiana daty odbioru produktu wymaga zgody Sprzedającego. 5. Kupującemu nie przysługują wobec Sprzedającego roszczenia związane z postojem samochodu przed i po załadunku. 6. Sprzedający ma prawo odmówić wydania produktów osobie, która nie posiada stosownego upoważnienia Kupującego lub nie wylegitymowała sie dokumentem tożsamości. § 5 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze albo dzień zapłaty gotówką.
3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do:
a. naliczenia i żądania zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki,
b. żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień,
c. postawienia w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur lub rachunków, których terminy płatności jeszcze nie minęły.
4. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.
5. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

§ 6

1. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.
2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
3. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia towaru, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.
4. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza dwa tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w paragrafie 3 ust 5. § 7 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.
2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje tym, gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

§ 8

1a. Sprzedający udziela na swoje produkty gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku odpowiedzialność z tytułu gwarancji ustaje z chwilą przetworzenia produktu.
1b. Gwarancji udziela się wyłącznie Kupującemu, który przetwarza produkty na swoje potrzeby. Nie będą rozpatrywane reklamacje na produkty nie zakupione bezpośrednio od Sprzedającego.
2a. Przed rozpoczęciem przetwarzania obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie jakości zakupionych produktów. W przypadku, kiedy na zakupioną ogółem ilość produktu składały się mniejsze partie oznaczone innym numerem LOT albo numerem serii albo datą produkcji obowiązkiem Kupującego jest przetestowanie jakości każdej z takich partii osobno. Jednoczesne użycie w procesie przetwarzania przez Kupującego różnych partii produkcyjnych dostarczonych produktów lub partii pochodzących z różnych dostaw do wytworzenia jednego produktu skutkuje utratą prawa do gwarancji.
b. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady produktów powstałe na skutek nieprawidłowego, bądź niezgodnego z zasadami przetwarzania produktów, obchodzenia się, magazynowania lub też z działaniami niezwiązanymi z przetwarzaniem produktów przez Kupującego lub też przez inne osoby, którym Kupujący powierzył zakupione produkty.
3. Każda reklamacja musi zostać zgłoszona w formie pisemnej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć dokumentację dotyczącą zakupu, opisać problem, który jest podstawą do złożenia reklamacji, oraz dostarczyć próbki reklamowanych towarów. Niezbędne jest bezsprzeczne udowodnienie, że kwestionowany produkt a także produkt wytworzony przez Kupującego pochodzi od Sprzedającego. Jeżeli w trakcie przetwarzania Kupujący był w posiadaniu podobnego produktu pochodzącego od innego dostawcy, Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów magazynowych i produkcyjnych dotyczących danego produktu potwierdzającą zasadność skierowania roszczenia do Sprzedającego.
4. Wszystkie dostarczone próbki towarów zostaną poddanie analizie przez kupującego w celu ustalenia zasadności reklamacji.
5. W przypadku sprzedaży przędz Sprzedający nie będzie akceptował żadnych reklamacji z powodu poziomu zanieczyszczeń (tzw „contaminations”), jeżeli sprzedana przędza nie była oznaczona jako „wolna od zanieczyszczeń” lub „contamination free”.
6. Gwarancji nie podlegają jakiekolwiek wyroby z dzianin, tkanin lub innych rodzajów materiałów wytworzonych przez Kupującego, które zostały wyprodukowane z tychże materiałów do wytworzenia których użyte zostały produkty zakupione od Sprzedającego.
7. Gwarancja nie obejmuje przypadku, w którym Kupujący wiedział o wadzie produktu w chwili jego wydania.
8. W przypadku wykrycia wady i zamiaru zgłoszenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest powstrzymać się od przetworzenia wyrobów do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego. Naruszenie tego obowiązku skutkuje utratą uprawnień z tytułu gwarancji i zwolnieniem Sprzedającego z obowiązków gwarancyjnych.
9. W każdym przypadku zgłoszenie reklamacji musi zostać sporządzone pisemnie i zawierać określenie Kupującego, precyzyjne opisanie wad, rodzaju i ilości produktów oraz wskazanie dokumentu zakupu przedmiotowych produktów.
7. Sprzedający rozpatrzy reklamacją w terminie 14 dni od prawidłowego zgłoszenia przez Kupującego. Do czasu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien powstrzymać się od przetwarzania reklamowanego towaru oraz odpowiednio zabezpieczyć towar do chwili jego zbadania przez Sprzedawcę.
10. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedający zobowiązany jest do wymiary wadliwego towaru na wolny od wad bądź obniżenia jego ceny. Decyzję w tym zakresie podejmuje Sprzedający przy akceptacji Kupującego.
11. Zwrot wadliwych towarów następuje w miejscu, gdzie wadliwe towary się znajdują. Kupujący ma obowiązek przygotować wadliwe towary do załadunku i odbioru przez Sprzedającego. Koszty zwrotu wadliwych towarów i transportu ponosi Sprzedający.
9. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi określona w art. 556-576 k.c. jak i na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego, nie określonego w niniejszej umowie, ulega wyłączeniu.
10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego ograniczona jest do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej 100% wartości netto zamówienia.
11. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści.
12. Odpowiedzialność Sprzedającego za ewentualne szkody spowodowane przez wadliwy towar jest ograniczona decyzją ubezpieczyciela Sprzedającego o zakresie uznania szkody.

§ 9

Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

§ 10

Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

§ 11

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany OWS z ważnej przyczyny, jaką jest:
a. konieczność dostosowania OWS do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejsze OWS i skutkujących koniecznością zmodyfikowania OWS w celu zachowania zgodności z prawem;
b. konieczność dostosowania OWS do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
c. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną lub zmiana procesu zawierania umów,
d. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w OWS;
e. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w OWS;
f. poprawa obsługi Kupujących.
2. Zmieniony OWS zostanie udostępniony na stronie internetowej Sprzedawcy.
3. Zmiana OWS nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 12

1. Prawem właściwym dla OSW jest prawo polskie.
2. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego. 

Created with ‌

Offline Website Builder